Във Вашата количка
0 артикула 0.00 лв
За нас | Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА HUBAVIPODARACI.COM

I.Общи условия

1. “HUBAVIPODARACI.COM” е уебсайт за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните в него стоки.  В “HUBAVIPODARACI.COM” се продават авторски артикули, ръчно произведени.

ІІ. Поръчки

2. Заявка за покупка и доставка на артикул се приема чрез изпращане на електронно съобщение. Клиентът може да избере срока на доставката и начина на плащане.

3. Клиентът може да изберете един от следните начини на доставка:

3.1. Стандартна – доставката се извършва в рамките на следващия работен ден за София и до 2 работни дни за страната.

Заявки се приемат до 17:00 часа, а доставката се извършва на следващия работен ден от 10:00 до 18:00 ч. 

3.2. Експресна доставка /само за територията на град София/ - доставката се извършва в рамките на същия работен ден.

Заявки се приемат до 12:00 часа и се доставят до 18:00 часа в рамките на същия работен ден. 

4. Доставката се извършва в работни дни (без официални празници)

5. Заплащането на поръчаните стоки се извършва по банков път или на куриера. Стойността на доставката се добавя към стойността на направената поръчка. В случай, че цената се заплаща по банков път, поръчаната стока се доставя след заверяване на банковата сметка на “HUBAVIPODARACI.COM” с цената на закупената стока и разходите за доставката. При плащане по банков път, на куриера не се заплащат никакви суми.

6. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката “HUBAVIPODARACI.COM” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

7. Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от “HUBAVIPODARACI.COM” на заявка за покупка, попълнено правилно от Клиента и съдържащо пълната информация за изпълнение на доставката.

8. Всички цени на стоките са в български левове с включен ДДС.

II. Права и задължения на страните

9.“HUBAVIPODARACI.COM” се задължава да достави заявената за покупка стока на Клиента в срок и на посочения от него адрес;

10. “HUBAVIPODARACI.COM”  гарантира, че всички продукти са нови и неупотребявани.

11. Клиентът се задължава:

11.1. Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

11.2. Да плати цената на стоката по избрания от него начин;

11.3. Да заплати разходите по доставката;

11.4. Да получи стоката, която е поръчал.

12. При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

13. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани в т.14 по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “HUBAVIPODARACI.COM” се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

14. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

14.1. Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

14.2. Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

14.3. При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

15. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от сключения договор в срок до 7 работни дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. При изпълнение на условията по предходното изречение “HUBAVIPODARACI.COMсе задължава да възстанови на клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При неизпълнение на това условие  “HUBAVIPODARACI.COMси запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента.

16.В случай, че  “HUBAVIPODARACI.COMне може да изпълни задълженията си по договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, Клиентът ще бъде своевременно уведомен и “HUBAVIPODARACI.COMне дължи на Клиента каквито и да е обезщетения или неустойки.

III. Защита и разкриване на лични данни

17.HUBAVIPODARACI.COM”защитава личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.

18. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, “HUBAVIPODARACI.COMможе да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

19.HUBAVIPODARACI.COM има право да използва и изпраща на клиенти информация за предлагани стоки и/или услуги, за промоции, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, само при условие, че Клиентъте дал съгласието си за това. В случай, че клиент не желае да получава информация за в бъдеще от “HUBAVIPODARACI.COM”, той може да изпрати изрично съобщение на следния e-mailадрес:info@hubavipodaraci.com.

20.HUBAVIPODARACI.COMсе задължава да не разкрива лични данни за Клиента на трети лица, освен в случаите когато:

20.1. Е получил изричното писмено съгласие на Клиента;

20.2. Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

ІV. Отговорност

21. HUBAVIPODARACI.COMне носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на форсмажорни обстоятелства, които  HUBAVIPODARACI.COMне е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на  HUBAVIPODARACI.COM.

V. Спорове

22. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд съобразно българското законодателство.

23.HUBAVIPODARACI.COMси запазва правото да извършва промени на цените на предлаганите стоки и на разходите за доставка, за което клиентите на сайта ще бъде своевременно уведомявани.

“Хубави подаръци” ЕООД е с адрес: град София, пк 1202, ул. Селиолу №5.