Във Вашата количка
0 артикула 0.00 лв
За нас | Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА HUBAVIPODARACI.COM И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

I.Общи условия

1. “HUBAVIPODARACI.COM” е уебсайт за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните в него стоки.  В “HUBAVIPODARACI.COM” се продават авторски артикули, ръчно произведени.

ІІ. Поръчки

2. Заявка за покупка и доставка на артикул се приема чрез изпращане на електронно съобщение. Клиентът може да избере срока на доставката и начина на плащане.

3. Клиентът може да изберете един от следните начини на доставка:

3.1. Стандартна – доставката се извършва в рамките на следващия работен ден за София и до 2 работни дни за страната.

Заявки се приемат до 17:00 часа, а доставката се извършва на следващия работен ден от 10:00 до 18:00 ч.

3.2. Експресна доставка /само за територията на град София/ - доставката се извършва в рамките на същия работен ден.

Заявки се приемат до 12:00 часа и се доставят до 18:00 часа в рамките на същия работен ден.

3.3 Доставка за персонализирани изделия, извршва се в в зависимост от изделието, което се персонализира, срок от 3 до 5 работни дни.

4. Доставката се извършва в работни дни (без официални празници).

5. Заплащането на поръчаните стоки се извършва по банков път или на куриера. Стойността на доставката се добавя към стойността на направената поръчка. В случай, че цената се заплаща по банков път, поръчаната стока се доставя след заверяване на банковата сметка на “HUBAVIPODARACI.COM” с цената на закупената стока и разходите за доставката. При плащане по банков път, на куриера не се заплащат никакви суми.

6. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката “HUBAVIPODARACI.COM” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

7. Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от “HUBAVIPODARACI.COM” на заявка за покупка, попълнено правилно от Клиента и съдържащо пълната информация за изпълнение на доставката.

8. Всички цени на стоките са в български левове с включен ДДС.

II. Права и задължения на страните

9.“HUBAVIPODARACI.COM” се задължава да достави заявената за покупка стока на Клиента в срок и на посочения от него адрес;

10. “HUBAVIPODARACI.COM”  гарантира, че всички продукти са нови и неупотребявани.

11. Клиентът се задължава:

11.1. Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

11.2. Да плати цената на стоката по избрания от него начин;

11.3. Да заплати разходите по доставката;

11.4. Да получи стоката, която е поръчал.

12. При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

13. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани в т.14 по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “HUBAVIPODARACI.COM” се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

14. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

14.1. Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

14.2. Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

14.3. При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

15. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от сключения договор в срок до 14  дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. При изпълнение на условията по предходното изречение “HUBAVIPODARACI.COM” се задължава да възстанови на клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При неизпълнение на това условие  “HUBAVIPODARACI.COM” си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента.

16.В случай, че  “HUBAVIPODARACI.COM” не може да изпълни задълженията си по договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, Клиентът ще бъде своевременно уведомен и “HUBAVIPODARACI.COM” не дължи на Клиента каквито и да е обезщетения или неустойки.

III. Защита и разкриване на лични данни

17.“HUBAVIPODARACI.COM”защитава личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.

18. HUBAVIPODARACI.COM”събира, обработва и съхранява личните данни на Клиентите съгласно Политиката за защита на лични данни.

ІV. Отговорност

19. “HUBAVIPODARACI.COM”не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на форсмажорни обстоятелства, които  “HUBAVIPODARACI.COM”не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на  “HUBAVIPODARACI.COM”.

V. Спорове

20. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд съобразно българското законодателство.

21.“HUBAVIPODARACI.COM”си запазва правото да извършва промени на цените на предлаганите стоки и на разходите за доставка, за което клиентите на сайта ще бъде своевременно уведомявани.

“Хубави подаръци” ЕООД е с адрес: град София, пк 1202, ул. Селиолу №5.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА

„Хубави подаръциЕООД

 

Дата на актуализация: 25 май 2018

 

Настоящият документ съдържа Политиката за защита на личните данни на„Хубави подаръци” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 201358251, със седалище и адрес на управление: област София , община Столична, гр. София 1202, район Сердика, ул. Селиолу No 5 с предмет на дейност: производство, доставка и търговия, включително онлайн, със стоки на едро и дребно, рекламна и маркетингова дейност, както и извършване на други търговски сделки и е неразделна част от Общите условия за поръчка и доставка на стоки от сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

С цел продажба и доставка на стоки в сайта www.hubavipodaraci.com, „Хубави подаръци“ ЕООД обработва лични данни на физически лица – клиенти на „Хубави подаръци“ ЕООД, в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни „Хубави подаръци“ ЕООД спазва всички приложими към дейността нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679.

Дефиниции:

  • лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани, пряко или непряко;
  • обработване на лични данни  е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1. Цели на Обработването на лични данни

„Хубави подаръци“ ЕООД събира данните, предоставени от Вас във връзка със сключването на договор за ползване на услугите на „Хубави подаръци“ ЕООД, документирането на действията по Обработване на лични данни и изпълнение на законовите задължения на „Хубави подаръци“ ЕООД и защита на легитимните интереси на „Хубави подаръци“ ЕООД съгласно приложимото законодателство:

1.1. Сключване и изпълнение на договор.Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и „Хубави подаръци“ ЕООД, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

1.2. Легитимен интерес.Целите на легитимните интереси на „Хубави подаръци“ ЕООДили на служители на „Хубави подаръци“ ЕООД, включват:

  • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
  • Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите;
  • Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
  • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на „Хубави подаръци“ ЕООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

1.3. Законови задължения.Това са цели като:

  • Финансово-счетоводни дейности, при които е необходимо обработването и съхранението на информация, която законът изисква с оглед изпълнението на данъчните, счетоводни и други отчетни задължения;
  • Дейности по изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация;
  • Дейности по изпълнение на задължения за документиране, отчетни задължения и други задължения, свързани с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото законодателство, включително във връзка с възложените със Споразумението за обработване на лични данни задължения и други приложими задължения.

2. Лични данни, събирани, съхранявани  и обработвани от „Хубави подаръци“ ЕООД. Срок за съхранение

Лични данни

Цел

Срок за съхранение

Име

Сключване и изпълнение на договора с „Хубави подаръци“ ЕООД легитимен интерес

До 1 година от датата на прекратяване на договора

Адрес, телефон, имейл

Сключване и изпълнение на договора с „Хубави подаръци“ ЕООД, включително приемане и обработване на жалби и сигнали, увеличаване качеството на предоставяните услуги, легитимен интерес

До 1 година от датата на прекратяване на договора

Други данни предоставени от Вас доброволно

Изпълнение на договора от страна на „Хубави подаръци“ ЕООД

До 1 година от датата на прекратяване на договора


Използването на уебстраницатаwww.hubavipodaraci.comе възможно без нуждата от регистрация и предоставяне на каквито и да било данни от всеки потребител.

Услугите, предоставяни на тази уебстраница са предназначени за лица, навършили 18 години. „Хубави подаръци“ ЕООДне събира, използва и разкрива лични данни на непълнолетни лица без предварително съгласие на родител или настойник.

3. Права по отношение на личните данни

Като физическо лице, субект на данни имате следните права:

3.1. Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

3.2. Право на достъп.

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

3.3. Право на коригиране.

Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

Ваши данни могат да бъдат коригирани от Вас и/или Ваш упълномощен представител.

3.4. Право на изтриване.

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
3.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

3.6. Право за уведомяване на трети лица.

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от „Хубави подаръци“ ЕООДда уведоми трети лица, на които е предоставила Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

3.7. Право на преносимост на данните.

Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, пригоден за машинно четене формат, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

3.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

3.9. Право на оттегляне на съгласие.

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

3.10. Право на възражение.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

3.11. Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган , ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

4. Длъжностно лице по защита на личните данни.

В случай, че имате каквито и да било въпроси във връзка с настоящата Политика моля обръщайте се към нас на и-мейл: info@hubavipodaraci.com

5. НЕРАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Хубави подаръци“ ЕООДсъбира лични данни единствено в съответствие със законодателството във връзка със защитата на лични данни. Освен в предвидените в настоящата Политика случаи лични данни няма да бъдат предоставяни на други трети лица. Когато е необходимо предоставяне на Ваши лични данни на контрагенти на „Хубави подаръци“ ЕООДвъв връзка с предоставяни услуги от „Хубави подаръци“ ЕООДи негови контрагенти, тези данни ще бъдат обработвани единствено съгласно изискванията на закона и във връзка с поисканите услуги.

Възможно е определени лични данни да бъдат разкрити на компетентни органи по силата на закон, съдебно решение или друг надлежен акт, и/или ако разкриването им е необходимо за разкриването на престъпления в страната и/или в чужбина.

6. ОТГОВОРНОСТ

„Хубави подаръци“ ЕООДне носи отговорност за политиките за обработване на лични данни на уебстраници, към които съдържа препратки тази уебстраница.

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

При обработването на лични данни „Хубави подаръци“ ЕООДвзема всички необходими мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, разкриване, изменение или унищожаване, както и публикуване пред неоторизирани трети лица.